پكيج اتاق عمل طرح Square   D شامل تجهيزات زير مي باشد : 

الف- صفحه رويي دستگاه ازجنس اسنلس استيل بوده 

ب- داراي 4عدد پريزازنوع درب دار مارك اشنايدر آلمانویا مشابه است كه 2عدداز آنها روي برق شهرو2 عددديگراز پريزها روي خط UPS مي باشدوبا نوار قرمزرنگ مشخص شده است 

ج- مادگي ارت قفل شو 4 عدد شينه ارت و ترمينالهاي مربوط كه به طور كامل سيم كشي واتصالات در داخل پكيج انجام گرفته است .  

هـ - ابعاد پكيج 10*25*44 سانتيمتر مي باشد